REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO    W    NOWEJ WSI oraz SZKOŁY FILIALNEJ
 W ROZTOCE WIELKIEJ

 

1.PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1.Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.

4.W bibliotece należy zachowywać się spokojnie
i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.

5. W  bibliotece  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.

6.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

7.Do 10 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

8.W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

9.Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

2.WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK

1.Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2.Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na dwa tygodnie.

3.Ksiażki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

 

3.POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1.Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

2.Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

4.WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze
i plastyczne, spotkania z czytelnikami.

2.Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami
i wychowawcami naszej szkoły przez realizację edukacji czytelniczo – medialnej.

 

5. ZADANIA NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA

1.Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.

2.Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

3.Prowadzenie statystyk miesięcznych, półrocznych
i rocznych z czytelnictwa w poszczególnych klasach.

4.Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

5.Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

6.Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Pozytywnie zaopiniowano i zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2013 roku.